preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

ŠKOLSKI BUS

 

OFFICE 365

DIGITALNI ALATI

Nastava na daljinu - učenici od 1. do 8. razreda na nastavi prema C modelu od 24. do 28. siječnja

Dragi učenici i poštovani roditelji, 

zbog nepovoljne epidemiološke situacije u školi, nastava za učenike od 1. do 8. razreda od 24. do 28. siječnja 2022. odvijat će se prema C modelu - nastava na daljinu.

Nastava na daljinu učenika nižih razreda odvijat će se prema dogovoru s učiteljicama i predmetnim učiteljima.

Nastava na daljinu učenika viših razreda odvijat će se prema redovnom rasporedu u realnom vremenu na platformi Microsoft Teams.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 21. 1. 2022. 15:09

Natječaj učitelj/ica matematike na određeno, nepuno radno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ -  MAŽURANIĆ

Kolodvorska 31,10291 PRIGORJE BRDOVEČKO

KLASA : 112-02/22-01/01

URBROJ : 238/03-34-22-1

Prigorje Brdovečko, 3.1.2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/19,64/20), Pravilnika  o radu i  Pravilnika  o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole Ivane Brlić -  Mažuranić, ravnatelj Goran Hotko , prof. raspisuje 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

ZA RADNO MJESTO :

 1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE,   

1 izvršitelj /ica  na određeno, nepuno radno vrijeme ( 18 sati tjedno )

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08,69/17 ) .

 

UVJETI :

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 

- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19 i 75/20).

 

 U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :


-životopis
-diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-dokaz o državljanstvu
-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidat/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja


Navedene isprave odnosno prilozi  dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno zakonu o javnom bilježništvu ( Narodne novine broj 78/83, 29/94,162/98,16/07,75/09,120/16 ) . 
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama  Pravilnika  o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić . Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj .
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana  neposredno   ili poštom na adresu škole: OŠ Ivane Brlić Mažuranić Kolodvorska 31, 10291 Prigorje Brdovečko  s naznakom „za natječaj – učitelj/ica matematike “.
Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.


Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove http://www.os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr   najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.
                                                                                             Ravnatelj :

                                                                                                        

                                                                                              Goran Hotko, prof. v.r.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Bokunić  datum: 3. 1. 2022. 00:03

Zimski odmor za učenike

Dragi učenici i poštovani roditelji,

prema Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2021. godine i traje do 7. siječnja 2022. godine.

Nastava započinje u ponedjeljak 10. siječnja 2022. prema uobičajenom rasporedu sati. Učenici 2., 4., 6., 8. razreda dolaze na nastavu u prijepodnevnu smjenu a učenici 1., 3., 5. i 7. i učenici posebnog razrednog odjela razreda imat će nastavu u poslijepodnevnoj smjeni.

Želimo vam blagoslovljen Božić i zdravu i sretnu novu 2022. godinu! 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 23. 12. 2021. 13:11

Božićna video čestitka našeg 1. a

Najslađa čestitka uz pjesmu i ples naših mališana:

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 23. 12. 2021. 14:16

Dobrovoljno cijepljenje djece protiv COVIDa Vijest ima dokument u privitku

ZZJZ Zagrebačke županije nas je obavijestio o mogućnosti dobrovoljnog cijepljenja djece u dobi od sedme godine nadalje u školskim ambulantama. Sve informacije možete pronaći OVDJE

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 23. 12. 2021. 14:00

Eko božićne čestitke iz projekta „Welcome to the green team. Let's be eco-friendly.“

U našu su školu pristigle božićne eko-čestitke partnera u eTwinning projektu „Welcome to the green team. Let's be eco-friendly.“

U projektu sudjeluju učenice 7. A razreda Hana Korinčić, Ela Kovačić, Mia Maria Majerić, Helena Požgaj i Lana Saraf pod vodstvom učiteljice engleskog jezika Antonije Tvorek.
Cilj projekta je podizanje svijesti o problemima uzrokovanim klimatskim promjenama.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 22. 12. 2021. 11:10

Vesela vožnja kroz prosinac 4. a razreda

Pogledajte prosinačke aktivnosti 4. a razreda na Padlet ploči učiteljice Zvjezdane Žlebački Cukor

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 21. 12. 2021. 15:11

Naše učenice treće u odbojci u zaprešićkom kraju

U ŠRC-u Zaprešić 15. prosinca održano je prvenstvo u odbojci za učenice osnovnih škola zaprešićkog kraja. Sudjelovalo je jedanaest škola a naše su učenice prevođene učiteljem TZK Marijem Hustićem osvojile treće mjesto. Bravo!

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 21. 12. 2021. 15:06

Božićni sajam 2021.

Ovog smo prosinca, unatoč epidemiološkim (ne)prilikama ipak odlučili našim učenicima pokloniti događaj kojem se tradicionalno vrlo vesele  - Božićni sajam ponovno je zasjao u našem predvorju! Kako bismo izbjegli veća okupljanja,  radovi su dostupni za razgledavanje i kupnju samo našim učenicima a vama ćemo, dragi roditelji i prijatelji, omogućiti da sve radove pogledate na fotografijama.
Organizator sajma, Učenička zadruga „Regočeva gredica“ zahvaljuje svim vrijednim učenicima i učiteljima na trudu i vremenu!
Sajam će trajati do 23. prosinca.

Sve radove naših učenika izložene na sajmu pogledajte OVDJE

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 13. 12. 2021. 10:22

Medni dan u prvim razredima

Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka tradicionalno obilježavamo 7. prosinca. 

Ovim se programom promovira hrvatsko pčelarstvo i educiraju učenici o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu.

Na Wakelet kolekciji niže pogledajte aktivnosti u 1. a razredu.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 7. 12. 2021. 13:06

Večer matematike 2021.

U našoj je školi od 29. studenog do 2. prosinca održana "Večer matematike" koju smo zbog epidemiološke sitacije produžili na cijeli tjedan. Večer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici. Učenici sudjelovanjem u zabavnim aktivnostima otkrivaju često zaboravljenu zabavnu stranu matematike. Sudjelovali su učenici 1. a, 1. b, 4. a, 4. b, 6. a, 7. a, 7. b, 8. a i 8. b razreda.

Učenici su rjesavali tangrame i zagonetke online, igrali memory, utrku s cijelim brojevima, igru "Trgovina", igru "Najbrži prst", igru pogađanja "Matematika mene", igre "Skakavac u zemlji brojeva", "Baloni i kamioni", igru "Usporedi", matematicki Alias i Pictionary, uspoređivali su geometrijske likove prema određenim svojstvima, čitali slikovnicu o "Pravcu p" i rješavali pripadajući kviz, slagali predložene oblike od kvadara, rješavali mozgalice s rimskim brojevima, uvježbavali sve računske radnje pomoču igraćih karata te učili o nacionalnim parkovima kroz matematiku.

Fotografije s našeg matematičkog tjedna pogledajte OVDJE

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 7. 12. 2021. 15:39

Blagdan svetog Nikole u prvim razredima

Danas obilježavamo blagdan svetog Nikole. Općina Brdovec je pomogla svetom Nikoli u pakiranju poklon paketa za sve učenike nižih razreda. Pogledajte djelić atmosfere kod naših prvašića.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 6. 12. 2021. 09:11

4. a spremno dočekuje svetog Nikolu

Učenici 4. a osmislili su čizmicu svetog Nikole tehnikom grataža. Naziv grataž dolazi od francuske riječi "grattage" što znači strugati.

Učenici su papir obojili pastelom i crnom temperom premazali šareni sloj boja. Potom su drvenim štapićem strugali različite strukturne crte. 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 1. 12. 2021. 12:25

eTwinning projekt „Welcome to the Green Team. Let's be ECO-friendly.“

Učenice 7. a razreda Hana Korinčić, Ela Kovačić, Mia Maria Majerić, Helena Požgaj i Lana Saraf sa učiteljicom Engleskog jezika Antoniom Tvorek sudjeluju u eTwinning projektu „Welcome to the Green Team. Let's be ECO-friendly.“ kojemu je cilj potaknuti učenike na brigu o našem planetu.

U projektu su do sada provedene brojne aktivnosti koje možete pogledati na Wakelet kolekciji projekta

Među aktivnostima izdvajamo izvrsnu knjigu nastalu u međuškolskoj suradnji. Naše učenice i njihova mentorica odlučile su ostalim sudionicima projekta predstaviti knjigu „Ježeva kućica“ Branka Ćopića. U tome su im se pridružili učenici OŠ Vladimir Nazor Budinščina.

Učenici obiju škola pročitali su „Ježevu kućicu“ na hrvatskom i engleskom jeziku te su je uz pomoć još nekih kreativnih učenika ilustrirali. Svoje radove su objedinili u e-knjizi. U samom djelu se provlači i glavna ideja projekta – kod kuće je najljepše te svoj dom trebamo cijeniti i čuvati.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 30. 11. 2021. 17:26

Sudjelovali smo u nacionalnoj kampanji sadnje stabala

Sudjelovali smo u nacionalnoj kampanji sadnje stabala u Republici Hrvatskoj“JESEN 2021.”  Udruge za zaštitu prirode i okoliša „Zasadi stablo, ne budi panj!”. Period sadnje tijekom ove kampanje traje mjesec dana, od 01. do 30.11.2021. godine u cijeloj Hrvatskoj.
Podigli smo ekološku svijest učenika i potvrdili društvenu i ekološku odgovornost – zasadili smo u našem školskom voćnjaku 15 sadnica voćaka (trešnje, višnje, šljive) iz donacije Udruge.
U sadnji su nam pomogli volonteri tvrtke GlobalLogic Croatia na čemu im i ovom prilikom zahvaljujemo. Uz volontere, u kampanji su sudjelovali učenici 1. a, 1. b, 2. a i 6. b razreda.

Sve fotografije možete vidjeti klikom na "opširnije"

Zajedno možemo više!
Zasadi stablo, ne budi panj!

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 26. 11. 2021. 16:40

Zlatni Dabar za dvoje učenika naše škole

U tjednu od 8. do 12. studenog naši učenici sudjelovali su u međunarodnom natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja DABAR 2021. Na natjecanje se ove godine prijavilo čak 679 škola.
U natjecanju je sudjelovalo 12 učenika nižih razreda naše škole.

Prema službenoj rang listi rezultata dvoje naših natjecatelja ostvarilo je rezultat koji ulazi u 10% najuspješnih učenika u Republici Hrvatskoj: Nika Kolarić, učenica 4. a razreda i Vid Škoda, učenik 4. b razreda.

Bravo za naše dabriće!

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 26. 11. 2021. 11:00

Naše učenice su prvakinje Zagrebačke županije

U sportskoj dvorani Osnovne škole Ljubo Babić u Jastrebarskom, 11. studenoga održalo se Županijsko natjecanje školskih sportskih društava iz badmintona za učenice i učenike osnovnih škola. 

Naše su učenice rezultatom 3:2 pobijedile učenice OŠ Ljubo Babić iz Jastrebarskog. Postale su prvakinje Zagrebačke županije i plasirale se na Državno natjecanje koje se održava u Poreču.

Naša zlatna ekipa: Ela Kovačić, Laura Ostojić, Matea Ostojić, Leona Papa, Helena Požgaj.

Čestitamo učenicama i njihovom voditelju Mariju Hustiću! 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 19. 11. 2021. 14:05

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Učenici naše škole obilježili su Dan sjećanja na Trgu branitelja Domovinskog rata u Prigorju Brdovečkom prigodnim programom, paljenjem svijeća i likovnim radovima.

Autorica videouratka je učiteljica povijesti Sandra Debogović koja je učenicima održala kratko predavanje i pročitala pjesmu "Pjesma hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata" Ive Fabijana iz knjige "Oni su naš vječni plamen".

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 18. 11. 2021. 13:05

Rad naše učenice pobjednički na natječaju za kalendar 2022. godine

Naša Marta Butković, učenica 7. a razreda, jedna je od 12 pobjednica likovnog natječaja "Matematika na kalendaru" nakladničke kuće Element, specijalizirane za izdanja iz područja matematike.  Dvanaest odabranih likovnih radova, po jedan rad za svaki mjesec u godini, postat će dijelom kalendara za 2022. godinu koji će krasiti zidove učionica.

Marta će za svoj izvrstan rad biti nagrađena i poklon-paketom nakladničke kuće Element.

Bravo za Martu i njezinu mentoricu učiteljicu matematike Luciju Borovec!

Više o natječaju pročitajte OVDJE

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 17. 11. 2021. 12:35

Slikovnica 1. b razreda u produženom boravku

Slikovnica učenika 1. b razreda u produženom boravku izrađena je prema preradi stare hrvatske narodne pripovijetke autorice Sanje Pilić i ilustratorice Manuele Vladić-Maštruko "Čudesni lončić" objavljenoj u izdanju Naklade Had 2002. godine.

Slikovnica je ilustrirana tijekom listopada - Međunarodnog mjeseca hrvatskih knjižnica". Tema za 2021. godinu bila je "Bajke i narodne predaje iz svih kutova svijeta" a naš izbor je pao na ovu basnu o nekoliko poznatih šumskih životinja i jednoj dobroj djevojčici i s jednostavnom porukom koju razumije svako dijete.

Učenicima su u izradi slikovnice pomogle njihova učiteljica Mihaela Krivak i knjižničarka Katarina Šalinović.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 17. 11. 2021. 11:09

Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskoga rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Gledanjem dokumentarnih reportaža, čitanjem prigodnih tekstova i slušanjem domoljubnih pjesama učenici 4. a razreda obnovili su znanja o Domovinskom ratu. Različitim likovnim tehnikama dočarali su teme vezane uz grad heroj, Vukovar.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 16. 11. 2021. 16:20

Europske oznake kvalitete za naše eTwinning projekte

Europske oznake kvalitete i ove su godine stigle u našu školu.

Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela nagradila je Europskom oznakom kvalitete neke naše prošlogodišnje projekte.

Priznanje za izniman rad dobila je učiteljica u produženom boravku Vlasta Rukavina za rad na projektu "Živimo zeleno" te učiteljica povijesti i geografije Sandra Debogović za rad na projektima: Christmas is coming in our Country!, Metalci u prapovijesti / Metalheads in prehistory,  Žene koje su mijenjale svijet, MAAT 1, Digital Education Inovation,  "Flying pharmacy" - the bee is a small miracle, Ljepote moje domovine / The beauties of my homeland i Moje zdravlje je moja budućnost / My Health is my Future.
Projekt  „Metalci u prapovijesti“ (Metalheads in prehistory)  dobitnik je prestižne nacionalne nagrade COMET za najbolji eTwinning projekt protekle školske godine u kategoriji "Viši razredi osnovne škole".  Više o tome pročitajte ovdje

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 10. 11. 2021. 16:19

Organizacija nastave od 8. studenoga 2021. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji i učenici, 

od ponedjeljka 8. studenoga nastava će se odvijati prema modelu A, uživo u školi prema redovitom rasporedu i smjeni. Učenici 1., 3., 5. i 7. razreda i posebni razredni odjel nastavu imaju u jutarnjoj smjeni a 2., 4., 6. i 8. razred u poslijepodnevnoj smjeni. 

Prema novoj Dopuni uputa HZJZ-a i MZO za sprečavanje i suzbijanje epidemije bolesti Covid 19 od 5. studenoga maske su obvezne i u sljedećem situacijama:

   

 • za učenike od 5. razreda OŠ nadalje tijekom cijelog boravka u školi i tijekom boravka u učionici, čak i kada je riječ o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) veći od 1,5 m.

 • za nastavnike, odgajatelje i druge djelatnike škola i dječjih vrtića kao i roditelje i druge odrasle osobe tijekom cijelog boravka u školi/dječjem vrtiću i tijekom boravka u učionici odnosno odgojno-obrazovnoj grupi; iznimno cijepljeni odgajatelji i učitelji razredne nastave kao i odgajatelji i učitelji razredne nastave koji su unazad 12 mjeseci preboljeli COVID-19 ne trebaju nositi masku kada borave u svojem razrednom odjelu odnosno u svojoj odgojno-obrazovnoj grupi. 

 • za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole (uključujući četvrti razred) kod prolaska zajedničkim prostorijama odnosno u svim situacijama kraćeg trajanja kada se učenici jednog razrednog odjela miješaju s učenicima drugog razrednog odjela (u učionici učenici do 4. razreda, uključujući četvrti razred, ne nose masku).

                                                                       Goran Hotko, ravnatelj

                                                                     

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 5. 11. 2021. 15:01

Bili smo na CUC-u

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET javna je ustanova koja djeluje u sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja. CARNet izgrađuje i održava infrastrukturu u koju su povezane gotovo sve ustanove iz sustava osnovnog i srednjeg školstva te visokog obrazovanja i znanosti, ali i neke ustanove iz sustava zdravstva, kulture i socijalne politike, tijela državne uprave i sl. 

CARNET-ova konferencija za korisnike – CUC (CARNET Users Conference) godišnje je okupljanje CARNET-ovih brojnih korisnika. CUC je najvažnija i najveća obrazovna konferencije u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji se, uz domaće nastavnike, obrazovne stručnjake i IKT profesionalce, okupljaju i sudionici i predavači iz regije. 

Ove se godine konferencija održala po 23. put u  Konvencijskom centru Šibenik pod nazivom “CUC 2021: Nove prilike” s oko 1000 sudionika uživo i oko 1500 online. Bili smo na konferenciji, i to ne kao sudionici već kao predavači!

Sandra Debogović, učiteljica povijesti i geografije naše škole je u suradnji sa učiteljicom povijesti Suzanom Jagić iz OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca održala interaktivno predavanje „Obrnuta učionica uživo i online na primjeru poučavanja o holokaustu“.

Izvrsna prilika za dijeljenje stečenih znanja i iskustva s kolegama uspješno je iskorištena smiley

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 3. 11. 2021. 08:59

Ususret Svjetskom danu štednje 31. listopada

31. listopada obilježava se Svjetski dan štednje. Obilježavanjem ovog dana učenici 4. a razreda  unaprijedili su svoju financijsku pismenost.

Kroz brojne aktivnosti upoznati su s osnovnim financijskim pojmovima, kako bi izrasli u građane koje će u budućnosti znati upravljati osobnim financijama.

Što su sve radili pogledajte na Padlet ploči učiteljice Zvjezdane Žlebački Cukor.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 29. 10. 2021. 14:31

Međuškolsko natjecanje u badmintonu osnovnih škola zaprešićkog kraja

Na jučerašnjem natjecanju u badmintonu za djevojčice i dječake osnovnih škola zaprešićkog kraja koje se održalo u OŠ Antuna Augustinčića naše su učenice Leona Papa, Laura  Ostojić, Mateja Ostojić, Ela Kovačić i Helena Požgaj osvojile prvo mjesto i idu na županijsko natjecanje!

Učenici Borna Dujmić, Franjo Javorić, Andrija Barać i Juraj Topol su bili izvrsni treći.
 
Bravo za naše sportašice i sportaše i profesora Marija Hustića!
  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 28. 10. 2021. 08:24

Odluka o organizaciji nastave 4. i 5. studenoga 2021. Vijest ima dokument u privitku

 S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz virus COVID-19 i sukladno Zaključku Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije od 27. listopada 2021.,  učenici osnovnih i srednjih škola kojima je osnovač Zagrebačka županija dana 4. i 5. studenoga 2021. godine nastavu pohađaju na daljinu (Model C).

Odluka o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija dostupna je OVDJE. 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 27. 10. 2021. 12:14

Sudjelujemo u Natjecanju učenika osnovnih i srednjih škola u rješavanju SUDOKU zadataka

Hrvatska Mensa, uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje, organizira Natjecanje u rješavanju SUDOKU zadataka za učenike osnovnih i srednjih škola. Projekt Sudoku natjecanja planiran je s ciljem razvoja vještine rješavanja logičkih i problemskih zadataka kod djece i mladih

Na natjecanje se prijavilo 5.678 učenika iz više od 200 škola iz cijele Hrvatske, koji će se boriti za odlazak na državno Sudoku natjecanje.

Naše školsko natjecanje na kojem su sudjelovali učenici viših razreda održali smo danas u 12.00 sati.

Učiteljice matematike Lucija Borovec i Klaudija Barukčić svojim učenicima stalno nude izazove i pokazuju im koliko matematika može biti zabavna. 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 25. 10. 2021. 15:59

Mjerenje kvalitete zraka u našoj školi

Na inicijativu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u sklopu istraživanja "Zdravstveno ekološki čimbenici u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj", u našoj školi provedeno je mjerenje koncentracije odabranih kemijskih onečišćivača  u zraku.

Kvaliteta zraka je važna komponenta školskog okoliša koji bi trebao školskoj djeci i školskom osoblju pružiti zdrav i ugodan ambijent za boravak i učenje u školi. Onečišćivači zraka u učionicama mogu doprinijeti nastanku niza zdravstvenih problema i stvarati osjećaj nelagode  koji može negativno utjecati na ishode učenja.

Koncentracije su mjerene na četiri lokacije u zatvorenim prostorijama škole tijekom pet radnih dana a odabrani onečišćivači uključivali su benzen, formaldehid,  dušikov dioksid i ugljikov dioksid. Koncentracije navedenih onečišćivača bile su unutar preporuka graničnih vrijednosti. Kvaliteta zraka u našoj školi je dobra.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 25. 10. 2021. 13:27

Čitateljski maraton 2021. uz Mjesec hrvatske knjige

“Minuta za čitanje” – virtualni čitateljski maraton, središnje je događanje Mjeseca hrvatske knjige.

I naša se škola uključila u ovu akciju poticanja čitanja i pismenosti. Uratke naših učenika pratite na YouTube kanalu škole

Cilj je ove online akcije poticanje čitanja i pismenosti kroz popularizaciju čitanja iz užitka. Vještina čitanja temeljna je sposobnost i preduvjet za svako učenje!

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 23. 10. 2021. 10:42

Dani kruha i Svjetski dan jabuka

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 22. 10. 2021. 15:32

Naša Mia Postružin na Prvenstvu Hrvatske u tenisu

U Rijeci je 9. i 10 listopada održano Prvenstvo Hrvatske u tenisu za djecu do 10 godina. Mia je osvojila 26. mjesto a na natjecanje se plasirala kao druga na rang listi središnje Hrvatske. Bravo, Mia!

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 21. 10. 2021. 08:26

Dan kravate u 4. b

Četvrtaši su na Satu razrednika naučili raditi origami košuljice i kravatice uz Svjetski dan kravate

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 21. 10. 2021. 08:25

Natječaj - učitelj/ica matematike na određeno, nepuno radno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ -  MAŽURANIĆ

Kolodvorska 31,10291 PRIGORJE BRDOVEČKO

KLASA : 112-12/21-01/12

URBROJ : 238/03-34-21-1

Prigorje Brdovečko, 19.10.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/19,64/20), Pravilnika  o radu i  Pravilnika  o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole Ivane Brlić -  Mažuranić, ravnatelj Goran Hotko , prof. raspisuje 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

ZA RADNO MJESTO :

 1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE,   

1 izvršitelj /ica  na određeno, nepuno radno vrijeme ( 18 sati tjedno )

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine 82/08,69/17 ) .

 

UVJETI :

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 

- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12., 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19 i 75/20).

 

 U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :


-životopis
-diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-dokaz o državljanstvu
-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidat/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja


Navedene isprave odnosno prilozi  dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno zakonu o javnom bilježništvu ( Narodne novine broj 78/83, 29/94,162/98,16/07,75/09,120/16 ) . 
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama  Pravilnika  o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić . Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj .
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana  neposredno   ili poštom na adresu škole: OŠ Ivane Brlić Mažuranić Kolodvorska 31, 10291 Prigorje Brdovečko  s naznakom „za natječaj – učitelj/ica matematike “.
Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.


Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove http://www.os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr   najkasnije u roku od osam  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.
                                                                                         Ravnatelj :

                                                                                                         

                                                                                         Goran Hotko, prof. v.r.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Bokunić  datum: 19. 10. 2021. 11:20

Digitalne potvrde o upisu učenika u školu

Potvrde za učenike koje su se izdavale u tajništvu škole od sada se mogu    dobiti digitalnim putem, preko poveznice https://potvrde.skole.hr/login

Škola više neće izdavati digitalne potvrde o upisu učenika, nego ih isključivo preuzimate putem gore navedene poveznice. Nije potrebno podnošenje zahtjeva školi, niti dolazak u školu.

Klikom na poveznicu izdavanje potvrda učenici se mogu prijaviti svojim AAI identitetom (podaci kojima se prijavljuju u e-Dnevnik) ili roditelji svojim pristupnim podacima u sustavu e-Građani (minimalno razina sigurnosti 3  ) i ispisati digitalnu potvrdu o školovanju.


U padajućem izborniku bira se svrha potvrde.


Potvrde izdane putem ovog portala zamjenjuju u potpunosti potvrde iz škole u svim pravnim poslovima 

Sustav za izdavanje potvrda podatke o učenicima preuzima iz baze podataka e-Matica.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Bokunić  datum: 12. 10. 2021. 15:14

Mrežna stranica produženog boravka učenika 1. b razreda

Učiteljica u produženom boravku 1. b razreda Mihaela Krivak vodi mrežnu stranicu na kojoj možete upoznati njezin rad i brojne aktivnosti u 1. b.

Pogledajte kako prvašići provode vrijeme u produženom boravku - Mrežna stranica produženog boravka u 1. b

Izdvajamo učenje Hrvatskog znakovnog jezika(HZJ) - učenici prikazuju znakove za boje i oblike. 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 11. 10. 2021. 10:24

Stigle su nam i posljednje oznake kvalitete za prošlogodišnje projekte

Prošle smo godine dobili prestižni satus eTwinning škole zahvaljujući brojnim projektima čime aktivno promičemo vrijednosti i pedagošku praksu eTwinninga - upotreba IKT,  briga o eSigurnosti, inovativni i kreativni pristup pedagogiji,  trajno stručno usavršavanje osoblja te  suradničko učenje osoblja i učenika. Puno se radi, oznake kvalitete na pristižu.

Stigla su nam i posljedna priznanja kvalitete za prošlogodišnje projekte: "My health is my future", "Show me your school, your city, your every day life", "The Guardians of The Local Heritage", "Christmas is coming in our Country!", "DIGI-EDU-VATION (Digital Education Innovation)" i "I love my world ".


Sandra Debogović, voditeljica eTwinning grupe viših razreda zahvaljuje svim učenicima na suradnji i promoviranju naše škole, tradicije, povijesnih i eko tema.

Vrijedni i kreativni tim učenika:

 • 6. a: Lana Saraf, Helena Požgaj i Hana Korinčić.
 • 6. b: Ana Barbarić, Lucija Faltak i Mihael Jularić i Petra Jurić
 • 8. a: Petra Dodik i Petar Magdić, Martin Jakovina, Marko Štavlić, Tomislav Pasarić, Ivan Obranković
  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 11. 10. 2021. 08:59

Projekt "Pokusi su nova fora" nagrađen nacionalnom oznakom kvalitete

Oznakom kvalitete danas je nagrađen i drugi projekt proveden u nižim razredima! Učenici 4. a ( danas petaši) prošle su godine s učiteljicom Tajanom Matulić-Gregurić proveli projekt "Pokusi su nova fora" u kojem su upoznavali STEM područje kroz pokuse i praktične radove.

Kriteriji za oznaku kvalitete su pedagoška inovativnost, uključenost u kurikulum, komunikacija i razmjena među partnerskim školama, suradnja među partnerskim školama, uporaba tehnologije, te rezultati, učinak i dokumentacija.

Ovaj je projekt u potpunosti ispunio zadane kriterije! Rad na projektu možete pogledati na poveznici: https://wakelet.com/wake/cCEZPVy8AJ9SUSG_Aeqbb

Čestitamo učiteljici Tajani i petašima :)

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 8. 10. 2021. 18:47

Obilježili smo Svjetski dan životinja

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 8. 10. 2021. 18:42

8. a Dramatizacija teksta "Djetinjstvo režisera filmova ceste"

Na satu Hrvatskog jezika prof. Antonije Skomrak učenici 8. a dramatizirali su tekst "Djetinjstvo režisera filmova ceste" iz zbirke "Nasmijati psa" Olje Savičević-Ivančević.

Dramatizacija teksta osigurava veću motiviranost, kreativnost (čak i pod maskama)  i aktivnost učenika te im omogućuje dublje uranjanje u tekst od samog čitanja i analize.

Kako su oni zamislili i interpretirali ulomak, pogledajte u videu!

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 8. 10. 2021. 15:28

Prva eTwinning Oznaka kvalitete u razrednoj nastavi

Stiglo nam je posebno vrijedno priznanje iz eTwinning zajednice, prvi put u razrednoj nastavi! eTwinning oznake kvalitete daju se učiteljima sa izvrsnim projektima.
Svestrano angažirana učiteljica Vlasta Rukavina i učenici 2. a razreda u  produženom boravku nagrađeni su Nacionalnom oznakom kvalitete za prošlogodišnji rad na projektu "Živimo zeleno" 
Za naše boravkaše koji su sa zadovoljstvom živjeli, mislili i stvarali zeleno ovo je poticaj i nagrada za uloženi trud, a za učiteljicu Vlastu Rukavinu i školu javno priznanje kvalitete rada na europskoj razini.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 7. 10. 2021. 20:04

Oznake kvalitete za eTwinning projekte naše škole

Našoj su školi dodijeljena još tri nacionalna priznanja - tri oznake kvalitete za prošlogodišnje eTwinning projekte MAAT 1, Ljepote moje domovine i Žene koje su mijenjale naš svijet u kojima je sudjelovao veliki broj učenika naše škole. Koordinatorica projekata bila je prof. Sandra Debogović.

Projekt MAAT 1 bio je namijenjen učenicima petih razreda kojim jeproširen kurikulum nastave povijesti na temu egipatske povijesti. Učenici su sudjelovali u pet radionica u kojima su nakon kraćih predavanja učili o egipatskom poljodjelstvu, pismu, mitologiji, modi i zagrobnom životu.

U projektu Ljepote moje domovine  sudjelovali su učenici od petog do osmog razreda. Učenici su kroz razna područja saznali više o ljepotama svoje domovine, razvijali su odgovorno ponašanje prema nasljeđu naših predaka i ljubav prema domovini.

U projektu "Žene koje su mijenjale svijet" učenici istražuju žene koje su svojim radom i djelovanjem utjecale na promjene u društvu s naglaskom na zavičajnu povijest.

U projektima su sudjelovali:

 • sada već bivši učenici 8. a razreda: Petra Dodik, Chiara Ivanković, Gabriela Ilić, Martin Jakovina, Petar Magdić, Marko Škoro i Ivan Obranković.
 • učenice Dora Poljak, Dorotea Semenić 7. a i Marija Mužar, Nadia Zajec 7. b
 • učenice 6. a razreda: Ela Kovačić, Hana Korinčić, Helena Požgaj i Lana Saraf
 • učenice Helena Debogović i Eva Jakovina iz 5. a razreda

Čestitke svima!

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 6. 10. 2021. 08:14

Dan učitelja - čestitka

Danas, 5. listopada, učitelji, nastavnici, profesori i stručni suradnici diljem svijeta obilježavaju svoj dan. Dan 5. listopada UNESCO je proglasio Svjetskim danom učitelja 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja.
Zahvaljujemo na trudu, volji i ljubavi koju ulažete kako bi naša djeca gradila bolju budućnost. Hvala na svakodnevnoj brizi, odgovornosti i potpori u otežanim uvjetima rada. 
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić upućuje svim učiteljicama i učiteljima iskrene čestitke te želi puno uspjeha i osobnog zadovoljstva u plemenitom pozivu koji obavljaju!
Svim učiteljima želimo sretan Svjetski dan učitelja!


                                                                                    ravnatelj Goran Hotko

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 5. 10. 2021. 10:15

Naši učenici na radionici tkanja u Muzeju Brdovec

Jučer 29. rujna u Muzeju Brdovec održana je radionica tkanja kao drugi dio predstavljanja arheološke prapovijesne baštine našeg kraja, a u sklopu Dana europske baštine. Radionicu su vodile arheologinje Julia Katarina Kramberger Fileš i Franka Ovčarić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Radionicu su pohađali učenici naše škole. Polaznici su s učiteljicom povijesti Sandrom Debogović učili tkati na podlošcima i na jednostavnom tkalačkom stanu koji je izradio g. Mokos. Svi su se dobro zabavili i pritom puno toga naučili.
 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 1. 10. 2021. 13:37

Imamo novu peć za keramiku

Stigla nam je nova peć za keramiku!

Prijavili smo se na HEP-ov Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2021. godini “Svjetlo na zajedničkom putu”. Sretni smo da je Hrvatska elektroprivreda d.d. za sufinanciranje izabrala naš projekt/program „Kupnja peći za keramiku za Učeničku zadrugu Regočeva Gredica“ u iznosu od 10.000  kn. Opis projekta, ciljeve, aktivnosti, program i troškovnik izradila je naša tajnica Maja Bokunić. Isti iznos, 10.000 kn donirala nam je Općina Brdovec a ostatak do iznosa vrijednosti peći, 2.100 kn podmirila je naša Učenička zadruga.

Zahvaljujemo svima zaslužnima!

Naša škola zahvaljujući učitelju Dragi Jančiću jedna je od prvih u Hrvatskoj koja je imala organiziranu keramičarsku sekciju te imamo dugu tradiciju u stvaranju različitih proizvoda od keramike. Naša se stara peć pokvarila te nam ova investicija puno znači.

Keramičarskoj sekciji Učeničke zadruge pod vodstvom profesora Darka Škode ova će peć biti veliko veselje, poticaj i olakšanje jer smo dosad naše uratke od gline pekli u OŠ Pavao Belas u Brdovcu kojima ovom prilikom također srdačno zahvaljujemo.

U novoj ćemo peći ispeći mnogobrojne ukrasne i uporabne predmete od keramike, a planiramo u suradnji s učenicima i roditeljima osmisliti i izraditi prepoznatljiv i jedinstveni suvenir našeg kraja.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 28. 9. 2021. 14:54

Odlazak u mirovinu - Petra Kresnik

Početkom ove školske godine dugogodišnja vjeroučiteljica naše škole Petra Kresnik otišla je u mirovinu. Zahvaljujemo se u ime generacija učenika i želimo joj obilje zdravlja i radosti u novom životnom poglavlju.
Na svečanom dijelu današnje sjednice Učiteljskog vijeća oprostili smo se od naše Petre uz prigodno obraćanje ravnatelja Gorana Hotka, dar i druženje.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 27. 9. 2021. 20:19

Jesenska šetnja učenika 2. a u produženom boravku

26. rujna obilježava se Svjetski dan čistih planina. Tim povodom, učenici 2. a razreda današnje su prijepodne proveli u ugodnoj jesenskoj šetnji do obližnje šume Marijagoričkog pobrđa iznad dvorca Januševec. Šetajući s učiteljicom Vlastom Rukavinom i knjižničarkom Katarinom Šalinović, uočavali su promjene u prirodi koje je donijela jesen i upoznavali se s drvećem našega kraja.

Dan čistih planina idealna je prilika za korisne ekološke aktivnosti pa su naši drugaši proveli mini akciju čišćenja okoliša. Osjetljivi su na pitanja okoliša ali paze i na sigurnost i čistoću pa su koristeći rukavice, brzo napunili vreću otpatcima.

Današnja šetnja jedna od prvih aktivnosti u nastavku učenicima dragog eTwinning projekta učiteljice Vlaste Rukavine i drugaša "Živjeti zeleno 2".

Učenici su uživali u boravku u prirodi i na svježem zraku!

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 27. 9. 2021. 18:28

Vesele koordinate u šestim razredima

Učenici 6. a i 6. b učili su Koordinatni sustav u ravnini. Na satu matematike prof. Klaudije Barukčić vježbali su brzo i spretno snalaženje u koordinatnom sustavu, posebno u smještanju zadanih točaka u dani koordinatni sustav. 

Svoje su znanje kreativno primjenili i u koordinatnom sustavu nacrtali mačku pticu, puža i slona.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 27. 9. 2021. 08:00

Nacionalne oznake kvalitete za naše eTwinning projekte

U proteklih tjedan dana pristigle su nam dvije eTwinning Nacionalne oznake kvalitete za naše europske obrazovne projekte: 

"Intercultural - Knowing ourselves through the eyes of the others" u kojem su sudjelovale učenice 6. a razreda Hana Korinčić, Ela Kovačić, Helena Požgaj i Lana Saraf.

"Flying pharmacy" - the bee is a small miracle. u kojem su sudjelovali učenici 6. b razreda Ana Barbarić, Andrija Barać, Lucija Faltak, Petra Jurić, Ivan Zubak i Mihael Jularić.

Čestitamo vrijednim učenicima i našoj eTwinnerici profesorici Sandri Debogović!

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 20. 9. 2021. 17:33

Poštujte naše znakove

Danas je učenike prvog razreda posjetila djelatnica Policijske postaje Zaprešić. U sklopu akcije "Poštujte naše znakove" održala im je kratko predavanje na temu prometne sigurnosti i pripreme  učenika  za  sigurno sudjelovanje u prometu. Učenici su pažljivo pratili i postavljali pitanja.

Srdačno zahvaljujemo MUP-u na edukaciji i suradnji.

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 13. 9. 2021. 18:20

Klokan bez granica 2021.

Na međunarodnom matematičkom natjecanju  "Klokan bez granica“ naši učenici Ela Kovačić, Gabrijel Martinko i Martin Poljak ostvarili su sjajan rezultat a Ela i Martin se nalaze u 10% najboljih matematičara! 

Učenici su ovih dana primili priznanja i nagrade Hrvatskog matematičkog društva.

Čestitamo im na odličnom uspjehu kao i njihovim mentoricama učiteljicama Klaudiji Barukčić, Luciji Borovec i Tajani Matulić-Gregurić.
 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 10. 9. 2021. 17:59

Aktivnosti u Godini čitanja

I u novoj školskoj godini nastavljamo s aktivnostima kojima potičemo čitanje kod naših učenika. Učenici 4. b su na radionici školske knjižnice temeljenoj na knjizi Tatjane Barat "Priče o neustrašivim hrvatskim ženama" pobliže upoznali četiri iznimne hrvatske žene: književnicu i novinarku Mariju Jurić Zagorku, pilotkinju i padobranku Katarinu Matanović, izumiteljicu Vegete Zlatu Bartl te prvu hrvatsku dirigenticu Ivanu Fišer. Prepoznali su i svoje sposobnosti i vezu između truda i uspjeha.
Učenici 5. b razreda su na satu Hrvatskog jezika izradili plakat "Zašto je važno čitati i kako odabiremo knjige" 
U prostoru škole istaknuli smo promotivne plakate 2021. Godine čitanja te i time podsjetili učenike na vrijednost čitanja u svakodnevnom životu.
Čitajmo da ne ostanemo bez riječi!

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 10. 9. 2021. 12:54

Vozni red školskog autobusa za školsku godinu 2021./2022.

 VOZNI RED ŠKOLSKOG AUTOBUSA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./22.

JUTARNJA SMJENA - POLAZAK

POSLIJEPODNEVNA SMJENA  - POLAZAK

Laduč

7:20

Laduč

13:20

Bregovita (stajalište kod raskrižja sa Bregovitom ulicom u smjeru Brdovca)

7:25

Bregovita (stajalište kod raskrižja sa Bregovitom ulicom u smjeru Brdovca)

13:25

Brdovec

7:30

Brdovec

13:30

Zdenci

7:35

Zdenci

13:35

Prudnice

7:40

Prudnice

13:40

Drenje

7:42

Drenje

13:42

Povratak nakon 5. sata u 12:20 i nakon 6. sata u 13:10

Povratak nakon 5. sata u 18:20 i nakon 6. sata u 19:10

Nakon 5. sata u jutarnjoj smjeni autobus učenike odvozi kućama i istovremeno dovozi učenike koji dolaze na 0. sat u poslijepodnevnu smjenu po sljedećem rasporedu:

 

Polazak ispred škole  12:20

Laduč    12:30

Bregovita (stajalište kod raskrižja sa Bregovitom ulicom u smjeru Brdovca)   12:35

Brdovec              12:40

Zdenci     12:45

Prudnice             12:50

Drenje    12:52

Ispred škole    12:55

 

Školski autobus staje na stanicama kao i autobusi redovnog javnog prijevoza

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 6. 9. 2021. 17:58

Prvi dan u prvom razredu

Sretan prvi nastavni dan svim našim učenicima, a posebno prvašićima pred kojima je puno lijepih školskih dana, novih prijateljstava i znanja. 

Čestitamo i vama, dragi roditelji! Želimo da se ispune sva vaša očekivanja i nade.

 

Svima nama u OŠ IBM želimo mirnu i zdravu, "staronormalnu" smiley školsku godinu.

Fotografije možete pogledati OVDJE

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 6. 9. 2021. 12:34

Obavijest učenicima i roditeljima o početku nastave

Poštovani roditelji i učenici,

pozdravljam vas na početku nove školske godine i ovim putem želim vas upoznati sa organizacijom nastave u školskoj godini 2021./2022.

 

PRVI DAN NASTAVE

Nastava počinje u ponedjeljak 6.9.2021. godine. 

U jutarnjoj smjeni su 2., 4., 6. i 8. razredi. Nastava u jutarnjoj smjeni počinje u 8 sati, a završava u 10,35 sati. 

U poslijepodnevnoj smjeni su 1., 3. 5., 7.  i PRO. Nastava u popodnevnoj smjeni počinje u 14 sati i traje do 16,30. 

Raspored ulazaka u školu pojedinačno po razrednim odjelima vrijedi od prvog dana nastave.

Učenici će prvi nastavni dan imati tri školska sata te će im biti podijeljen raspored sati.

Učenici će udžbenike dobiti prvog dana na nastavi te zbog toga molimo učenike da ponesu školske torbe.

Mole se učenici koji su zadužili ključeve garderobnih ormarića da ih donesu prvi dan nastave.

Produženi boravak i školska kuhinja bit će organizirani od utorka 7. rujna.

 

Prvi razredi prvi dan škole dolaze u školu u 11 sati 1.a i u 11,30 1.b. Zbog epidemioloških mjera, prvi dan škole dočekati ćemo roditelje na igralištu, te ćemo prvašiće primati u različito vrijeme, a boravak roditelja u školi ograničiti na petnaest minuta. U pratnji djeteta može doći jedan roditelj, uz  obavezno nošenje maske. Učiteljice će javit e-mailom u kojem razrednom odjelu je vaše dijete te molimo da potvrdite primitak obavijesti.

 

PRIJEVOZ

 VOZNI RED ŠKOLSKOG AUTOBUSA ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

U PONEDJELJAK 6.9. odvoz učenika iz škole bit će nakon 3. sata ujutro u 10,40 sati, a poslijepodne u 16,35 sati

JUTARNJA SMJENA - POLAZAK

POSLIJEPODNEVNA SMJENA  - POLAZAK

Laduč

7:20

Laduč

13:20

Bregovita (stajalište kod raskrižja sa Bregovitom ulicom u smjeru Brdovca)

7:25

Bregovita (stajalište kod raskrižja sa Bregovitom ulicom u smjeru Brdovca)

13:25

Brdovec

7:30

Brdovec

13:30

Zdenci

7:35

Zdenci

13:35

Prudnice

7:40

Prudnice

13:40

Drenje

7:42

Drenje

13:42

Povratak nakon 5. sata u 12:20 i nakon 6. sata u 13:10

Povratak nakon 5. sata u 18:20 i nakon 6. sata u 19:10

Školski autobus staje na stanicama kao i autobusi redovnog javnog prijevoza

 

ORGANIZACIJA NASTAVE I PROSTORA

Svaki razredni odjel boravi u jednoj prostoriji. Raspored prostorija nalazi se u nastavku.

Raspored ulazaka i izlazaka u školu nalazi se u nastavku.

Na ulazu učenike dočekuje učitelj koji ih uvodi u školu i prati do učionice ispred koje se učenici preobuju i odlažu stvari u garderobne ormariće. Učenici papuče nose obavezno svaki dan od prvog dana nastave.

Pod odmorima je učenicima dopušten izlazak iz učionica.

 

NOŠENJE MASKI I MJERENJE TEMPERATURE

Obvezno je nošenje maski u prijevozu i zajedničkim prostorijama Škole (prilikom kretanja hodnicima).

Učenici od 1. do. 4. razreda ne nose zaštitne maske.

Za učenike od 5. do 8. razreda osiguran je razmak između klupa te nije potrebno nositi maske osim u slučaju održavanja izborne nastave kada dolazi do miješanja razrednih odjela.

Roditelji su dužni povremeno izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu te svaki put prilikom znakova koji mogu upućivati na povišenu temperaturu poput malaksalosti, umora, gubitka apetita, neuobičajene pospanosti, crvenila ili bljedila u licu, „staklastih“ ili suznih očiju, glavobolje i trbuhobolje te znakova respiratorne bolesti (kašalj, curenje nosa, grlobolja, bol u uhu) . 

U slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Poštivanjem navedenih mjera štitimo zdravlje djece/učenika, odgojno-obrazovnih radnika i svih zaposlenika u odgojno-obrazovnoj ustanovi, a neizravno i zdravlje svojih obitelji i građana Republike Hrvatske. Stoga je iznimno važno poštivati navedene mjere, držati se uputa vezanih za dolazak, ulazak i izlazak iz ustanove, kretanje po ustanovi, raspored i organizaciju rada u ustanovi, odgojno-obrazovnoj skupini i razrednom odjelu, kao i u blagovaonici te u sanitarnim čvorovima.

 

RASPORED PROSTORA

PRIZEMLJE

KAT

KAT2

Učionica 1 – 5.a/6.a

Učionica 1 – 3.b/4.b

Učionica 1 – 2.b

Učionica 2 – 5.b/6.b

Učionica 2 – 1.a

Učionica 2 - PRO

Učionica 3 – 7.b/8.a

Učionica 3 – 1.b

Učionica 3 – 7.a/8.b

 

Učionica 4 – 2.a

 

 

Učionica 5 – 3.a/4.a

 

 

SATNICA

UJUTRO

POSLIJEPODNE

 

0.

13:05 – 13:55

1.

8:00 – 8:45

1.

14:00 – 14:45

2.

8:50 – 9:35

2.

14:50 – 15:35

3.

9.50 – 10:35

3.

15:50 – 16:35

4.

10:40 – 11:25

4.

16:40 – 17:25

5.

11:30 – 12:15

5.

17:30 – 18:15

6.

12:20 – 13:05

6.

18:20 – 19:05

7.

13:05 – 13:55

7.

19:10 – 19:50

 

 

RASPORED ULAZAKA 1. TJEDAN

JUTARANJA SMJENA   - učitelji dočekuju učenike na ulazu škole i uvode ih u školu

Vrijeme

Ulaz 1 (glavni ulaz u školu)

Ulaz 2 (ulaz s igrališta)

Ulaz 3 (ulaz s igrališta u dvoranu)

7,45

2.a, 2.b

6.a,6.b

Boravak- 1.a razred

7,50

4.a, 4.b

8.a, 8.b

Boravak – 1.b razred

 

POSLIJEPODNEVNA SMJENA  – učitelji dočekuju učenike na ulazu škole i uvode ih u školu

Vrijeme

Ulaz 1 (glavni ulaz u školu)

Ulaz 2 (ulaz s igrališta)

Ulaz 3 (ulaz s igrališta u dvoranu)

13,45

1.a, 1.b razred

5.a, 5.b razred

 

13,50

3.a, 3.b razred, PRO

7.a, 7.b razred

 

 

 

RASPORED ULAZAKA 2. TJEDAN

JUTARNJA SMJENA – *učitelji dočekuju učenike na ulazu škole i uvode ih u školu

Vrijeme

Ulaz 1 (glavni ulaz u školu)

Ulaz 2 (ulaz s igrališta)

Ulaz 3 (ulaz s igrališta u dvoranu)

7,45

1.a, 1.b razred

5.a, 5.b razred

Boravak – 2. razred

7,50

3.a, 3.b razred, PRO

7.a, 7.b razred

 

 

POSLIJEPODNEVNA SMJENA – *učitelji dočekuju učenike na ulazu škole i uvode ih u školu

Vrijeme

Ulaz 1 (glavni ulaz u školu)

Ulaz 2 (ulaz s igrališta)

Ulaz 3 (ulaz s igrališta u dvoranu)

13,45

2.a, 2.b

6.a,6.b

 

13,50

4.a, 4.b

8.a, 8.b

 

 

Vjerujem kako će ova školska godina uspješno započeti usprkos specifičnostima i zahtjevima. Pozivam vas na suradnju i pridržavanje propisanih mjera.  

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 2. 9. 2021. 15:35

Obavijest - početak nastavne godine 2021./2022.

Poštovani roditelji i učenici,

nastava počinje u ponedjeljak 6. rujna 2021. godine.

U jutarnjoj smjeni s nastavom započinju parni razredi: drugi, četvrti, šesti i osmi. 
U popodnevnoj smjeni s nastavom započinju neparni razredi: prvi, treći, peti, sedmi i PRO.

Pobrinuli smo se za  sigurno okruženje u školi te se pridržavamo  svih naputaka koje smo dobili od HZJZ-a i MZO-a koje možete pročitati OVDJE.

Molimo roditelje sljedeće:

- da ne dolaze u pratnji djeteta/učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)

- ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19

- da ne dovode dijete/učenika u ustanovu ukoliko: ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije, ako imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19. 

Pozivamo vas da pratite mrežnu stranicu škole za sve detalje o organizaciji nastave od 6. rujna. 

Veselimo se susretu s našim učenicima i svima želimo sretan početak školske godine!

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 31. 8. 2021. 11:44

Svjetski dan zaštite životinja

  :: opširnije :: 


objavio: Katarina Šalinović  datum: 8. 10. 2021. 18:06
» Arhiva naših vijesti    
 


SATNICAKONTAKT

ADRESA: Kolodvorska 31,

10 291 Prigorje Brdovečko


e-mail: ured@os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr


Maja Bokunić, tajnica

Tel: 01/3397-305
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji
Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 5. 2011.

Ukupno: 401313
Ovaj mjesec: 1971
Ovaj tjedan: 671
Danas: 43

Tražilica

Korisni linkovi
ODGOJ I OBRAZOVANJE

SIGURNOST NA INTERNETU

ZABAVNO I POUČNO


 

ON LINE ENCIKLOPEDIJA GRČKE MITOLOGIJE


PRIKAZ POSJETA

Flag Counter

  

 

 

 

 


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju